Bookmark and Share

Pravidla pro rok 2015

Vydáno dne 09. 05. 2015 (2814 x přečteno)

Pravidla Jihlavské OPEN ligy v p.ú. pro sezónu 2015.


 

1.      NEJVYŠŠÍ ORGÁN SOUTĚŽÍ

Rada Jihlavské OPEN ligy je nejvyšším orgánem na soutěži, dále jen rada.

2.      účast

Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí, na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy. Za přihlášku se považuje zaplacení startovného.

3.       Rozsah soutěže

Soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději před zahájením soutěže při prezenci (tedy do 12:45). Výjimku tvoří družstva žen, která musí být přítomna nejpozději do 1,5 hodiny od zahájení soutěže (tedy do 14:30). Začátkem soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev na zahájení soutěže. (viz kap. 4.). V odůvodněných případech mohou přítomní členové rady ligy udělit výjimku. Výjimku lze udělit pouze týmům (mužským i ženským), které se řádně písemně nebo telefonicky omluví radě nejpozději do 12:45. Výjimku lze udělit maximálně 3x.

Startovné družstvo uhradí při prezenci. Výše startovného může činit max. 200,- Kč na soutěžní družstvo.

4.      Termíny a začátky soutěží

Termíny soutěží se stanovují pomocí dohadovacího řízení a shody organizátorů na schůzi rady ligy před zahájením dalšího ročníku.

Začátky soutěží jsou stanoveny na 13:00 hod

Prezence soutěžních družstev (tedy nahlášení se pořadateli a zaplacení startovného) proběhne nejpozději do 12:45.

Startovní pořadí je dáno pořadatelem po ukončení prezence (12:45) a před zahájením prvního požárního útoku. Toto pořadí platné pro danou soutěž bude vyvěšeno na viditelném a přístupném místě. Změna pořadí je pak možná pouze po vzájemné dohodě dvou družstev (výměna kus za kus), tuto výměnu jsou povinni oznámit pořadateli a hlavnímu rozhodčímu.

Soutěžní dny jsou soboty a neděle.

5.      Způsob provedení požárního útoku

Dle platných pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnici požárního sportu SH ČMS a pravidel Jihlavské OPEN ligy pro rok 2015, na sklopné terče.

6.      Technické podmínky

Stroj

Přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a klapkou. Stroj musí být vizuálně podobný schválenému typu, s výjimkami:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Hlava motoru libovolná – mimo originálních hlav motorů Škoda 1203 a TAZ 1500 je možné použít i alternativní díly.

Ovládání plynu libovolné mechanické na směšovacím zařízení na místě daném výrobcem.

Výfukové potrubí libovolné – musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním, místě, dle typu.

Na chladiči jsou povoleny demontovatelné úchyty na savice bez ostrých hran do max. výšky víčka chladiče. Hlavní rozhodčí má právo se přesvědčit o snímatelnosti těchto úchytů.

Použití volného klíče na chladiči je možné (klíč je součást výbavy).

Na nádrži smí být provedena pouze dekorativní (ochranná pokrývka) kopírující tvar nádrže bez výstupků.

Posouzení podobnosti stroje schválenému typu je plně v kompetenci rady ligy.

Sání

Savice - délka 2,5 m ± 0,1 m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm.

Koš s funkční klapkou, jejíž ovládání je umístěno vně pláště, vycházející ze schváleného typu. Na základě vystaveného dokladu o shodě je možné použít také plastový koš od firmy Flídr s.r.o. s typovým označením S-110 Turbo. Maximální světlost oka je 10 x 10 mm. Koš nemusí mít zuby pro případné utažení klíčem.

Koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení, savice nemusí být sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou, pokud se savice nedotkla hladiny.

Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje.

Podložka pod savice se může používat hladká, rovná, bez výřezů, o max. tloušťce 10 mm.

Mezikus u sacího vedení je povolen.

Útočné vedení

Plošné měření hadic dle dodaného jednotného přípravku. Hadice „C 42“ min. šířka 65 mm, hadice „B 65“ min. šířka 100 mm. Minimální délka hadic je 19 m.

Kontrolu šíře hadic může provést rozhodčí před provedením útoku, před položením hadic na základnu, nebo na přípravné základně.

Rozhodčí i soutěžící může požadovat druhé opravné měření šířky na libovolném místě hadice. Opravné měření šířky je možno požadovat do pěti minut po dokončení útoku.

Kontrola délky hadic proběhne ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo dva členové technické čety, v případě že nebudou k dispozici, přenesou členové soutěžního družstva ve spolupráci s rozhodčím.

Mezi ozuby půlspojek musí projít list papíru.

Rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky, bez ostrých hran.

Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,4 – 13 mm. Proudnice se může dotýkat země.

Závodník nesmí překročit čáru stříkání – čára je nedotknutelná.

Výstroj soutěžících

Na nástup před zahájením soutěže i k vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená družstva v minimálním počtu 4 členů. Ústroj jednotná – pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkový stejnokroj. Při vyhlašování výsledků vystoupí vždy 4 členové daného družstva v případě, že se umístili na bodovaných pozicích (tedy muži od 15. do 1. místa a ženy od 7. do 1.). Výjimka platí pro domácí sbor při pořádání soutěže.

K provedení požárního útoku jednotná ústroj přesahující kolena, tričko nemusí být zastrčené do kalhot.

Obuv pracovní nebo sportovní dle pravidel požárního sportu, tretry jsou povoleny bez omezení.

Opasek lehký, materiál opasku textilní nebo kožený.

Ochranná přilba odpovídající Pravidlům požárního sportu, přilba musí být již při přípravě základny na hlavě.

Jiná ustanovení:

Délka přípravy na základně bude určena dle počtu přihlášených družstev rozhodčím při zahájení soutěže (u mužů min. 3 min, max. 5 min, u žen min. 4 min, max. 5 min.). Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a přístupu k ní a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Rozhodčí nevyzve družstvo k nástupu na základnu, není-li uvolněn přístup k ní.

V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.

Připravenost základny ke startu osvědčí rozhodčí zvednutím praporku nebo zvednutím ruky. Od tohoto momentu je zakázáno provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího. Svolení se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu.

Bylo-li družstvo po odchodu ze základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „Na místa připravte se …“, končí stanovený limitní čas na přípravu a jakékoliv překročení startovní čáry a návrat k základně od počátku tohoto povelu je bráno jako špatný start.

Stanovený časový limit na přípravu nesmí být překročen do vyzvání mužstva povelem „Na místa připravte se ...“ u prvního pokusu.

Za materiál použitý na soutěži plně odpovídá vysílající organizace.

7.      MĚŘENÍ ČASU

Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou.

Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa.

Časomíra musí být opatřena čitelnou světelnou tabulí se zobrazeným průběhem času do sražení druhého terče a následně s dosaženým časem.

V případě poruchy světelné tabule, bez vlivu na funkčnost časomíry, má jeden člen družstva právo ověřit konečný čas na displeji časomíry a soutěž může být dokončena bez světelné tabule.

Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu bude po dohodě s pořadatelem vloženo do startovní listiny.

Při selhání časomíry rozhodne rada ligy (rozhodnutí bude na základě min. poloviny přítomných členů rady ligy), zda se bude soutěž v dané kategorii opakovat, nebo se zruší a zda se bude započítávat do ligy. Toto platí i při opakované poruše časomíry.

V případě ukončení závodu po poruše časomíry delší než jedna hodina je v kompetenci pořadatele dále v soutěži pokračovat a dokončit soutěž, ale tento závod již nebude započítán do ligy.

Terče musí být vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu.

Terče musí mít překlápěcí mechanismus a k sražení terče nesmí dojít menší silou, než jaká je nastavena na kalibru pro terče. Každý pořadatel má možnost si kdykoliv vypůjčit kalibr od rady ligy a ověřit si svoje terče před soutěží. V případě, že na soutěži bude provedena kontrola terčů radou ligy a ty nevyhoví, rozhodne rada ligy na místě hlasováním, zda bude soutěž započítána.

8.      STARTOVÁNÍ

Povely „NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE!“, „POZOR!“, výstřel. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.).

Startování musí být prováděno startovací pistolí.

Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou.

9.       VEDOUCÍ DRUŽSTVA

U družstev mužů může označený vedoucí družstva (vesta) stát poblíž soutěžního stroje a v případě nutnosti zasáhnout, avšak až po odstartování družstva. Tento zásah však vede k diskvalifikaci družstva. U družstev žen musí být v průběhu soutěžního pokusu vedoucí družstva (označený výstražnou vestou) v blízkosti soutěžního stroje. Vedoucí družstva musí v případě, že dojde k ohrožení závodnic zasáhnout. Tento zásah však také vede k diskvalifikaci družstva. Vedoucího družstva si každé ženské družstvo zvolí podle libosti. Vedoucí družstva žen může dále pomáhat při přípravě soutěžního stroje na základně, to znamená že nesmí chystat jiný materiál.

 

 

10.HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ

Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení ligy takto:

Umístění

Kategorie

Muži (body)

Ženy (body)

1. místo

20

10

2. místo

17

8

3. místo

15

6

4. místo

13

4

5. místo

11

3

6. místo

10

2

7. místo

9

1

8. místo

8

-

9. místo

7

-

10. místo

6

-

11. místo

5

-

12. místo

4

-

13. místo

3

-

14. místo

2

-

15. místo

1

-

 

Při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků (výjimku povoluje rada ligy).

Podmínkou obdržení bodů je dokončení útoku dle pravidel (družstva, která útok nedokončí nebo budou diskvalifikována, body neobdrží).

11. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ LIGY V POŽÁRNÍM ÚTOKU

Zpracování výsledků a celkové vyhodnocení provede rada ligy ihned po skončení poslední soutěže. Do celkového hodnocení se družstvu započítávají body z absolvovaných soutěží. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění.

Družstva na prvních třech místech v kategorii muži a ženy obdrží pohár za celkové umístění v lize. Družstvo na prvním místě v kategorii mužů a žen obdrží do ročního držení putovní pohár.

Družstvům, umístěným v celkovém pořadí ligy v kategorii muži na 1. - 8. místě a v kategorii ženy na 1. - 3. místě, bude rozdělena částka z konta občanského sdružení Jihlavská OPEN liga v následujícím poměru. V případě věcných cen od sponzorů provede rozdělení výbor sdružení adekvátně dle uvedených poměrů.

 

 

Umístění

Kategorie

Muži (%)

Ženy (%)

1. místo

19

12

2. místo

15

9

3. místo

12

7

4. místo

9

-

5. místo

7

-

6. místo

5

-

7. místo

3

-

8. místo

2

-

 

12.PRÁVA A POVINNOSTI RADY LIGY

Rada ligy je nejvyšším orgánem na soutěžích. Hlavní rozhodčí je podřízen radě ligy.

Práva

Rada má právo vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže. V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže nezajišťující její regulérnost má právo navrhnout zúčastněným družstvům anulovat závod před začátkem prvního útoku a nezapočítat případné výsledky do konečného pořadí ligy. Rada má právo za nedostatky, které nebyly odstraněny i přes upozornění pořadatele na tyto nedostatky, udělit pokutu do výše max. 500,- Kč před zahájením soutěže. Pokuta je splatná před zahájením soutěže do rukou členů rady ligy.

Povinnosti

Rada má povinnost před zahájením soutěže překontrolovat regulérnost soutěžní dráhy a splnění podmínek pro pořadatele jak jsou uvedeny v pravidlech. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady. Pro platné rozhodnutí rady je zapotřebí nadpoloviční většina z přítomných hlasů. Na závodech musí být přítomna nadpoloviční většina členů rady.

Rada předloží hodnocení soutěží v předchozím ročníku.

Rada zajistí vestu pro označení vedoucího družstva, která se bude předávat spolu s měřícími přípravky pořadatelům soutěží. Zajistí také panely a tiskoviny dodané sponzory ligy, popř. zajistí jejich rozeslání pořadatelům jednotlivých závodů. Překontroluje správnost výsledkové listiny na každé soutěži. Výsledky soutěží bude pravidelně zveřejňovat na internetu.

13.PODMÍNKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽE

Pořadatel je povinen: (následující formulace upraveny tak, aby odpovídaly dokončení věty „je povinen:“)

Přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena.

Dodržet rozměr terčů, tj. nástřiková deska (500 x 500 mm), průměr otvoru 50 mm, středící kruh o průměru v rozmezí 130 - 200 mm, výška středu otvoru nad zemí 1600 mm, barva desky a středícího kruhu ve vzájemném kontrastu.

Vyznačit čáru stříkání – výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 m.

Zajistit nádrž na vodu. Ta musí mít stěny vysoké 0,8 m, šířku min. 0,9 m a nejmenší obsah vody 1000 l, kraje musí být bez ostrých hran, nádrž bez uší a madel. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny.

Vyznačit na soutěžní dráze 18 m úseky pro muže a 17,5 m pro ženy měřené od čáry stříkání značkami. Jiné značky než značky dodané pořadatelem nejsou na dráze přípustné.

Vyznačit místo pro měření délky hadic.

Dodržet přestávku mezi kategoriemi – maximálně 15 minut, zahájit vyhlašování výsledku maximálně do 20 minut po skončení posledního útoku.

Uhradit poplatek ve výši 50 Kč za každé přihlášené družstvo do 14 dnů od skončení soutěže na účet OPEN ligy nebo zaplatit hotově přímo na soutěži zástupci rady OPEN ligy.

Vyplatit v hotovosti na cenách minimálně tyto částky:

Umístění

Kategorie

Muži (Kč)

Ženy (Kč)

1. místo

800

600

2. místo

600

400

3. místo

400

200

4. místo

300

-

5. místo

200

-

6. místo

100

-

 

Udělit soutěžním družstvům na 1. - 3.místě v obou kategoriích pamětní věcnou cenu (ne listina) s uvedením názvu soutěže, místa konání, ročníku, kategorie a umístění takto:

..... . místo

Název soutěže.......... (např. O pohár SDH ....., Memoriál .....) ..... .ročník

Jihlavská OPEN liga v p.ú. 2014 - 7. ročník

Předat radě ligy výsledkovou listinu a zaslat ji e-mailem na AlesDanhel@seznam.cz.

Zajistit instalaci reklam dodaných radou ligy od případných sponzorů ligy.

Na pozvánkách na soutěž uvádět, že se jedná o soutěž zařazenou do Jihlavské OPEN ligy v PÚ 2015 a uvádět jména či loga případných sponzorů ligy.

Zajistit stejné podmínky v prostoru kolem základny po celý průběh soutěže, tak aby byla zajištěna regulérnost soutěže (doporučuje se betonová, případně asfaltová základna).

Zajistit tabuli s průběžnými výsledky během soutěže.

Pojistit soutěž jako sportovní akci.

Zajistit základnu pro provedení útoku krytou ze všech stran.

Točit na soutěži výhradně nápoje z portfolia generálního sponzora OPEN ligy – Pivovary Lobkowicz. Pokud pořadatel toto pravidlo poruší, nebude mu v následujícím roce umožněno pořádat soutěž zařazenou do Jihlavské OPEN ligy.

Zveřejnit min. 1 týden a maximálně 2 týdny před soutěží startovní listinu na internetu a to výhradně na stránkách http://www.firesport.eu.

Zajistit min. 2 rozhodčí na soutěž, zveřejnit na pozvánkách logo sponzorů ligy.

Pořadatel může uspořádat druhé kolo o další ceny, výše uvedené ceny (finanční a pamětní věcné) musí být uděleny za 1. kolo.

Přidělování cen nad rámec požadavku je plně v kompetenci pořadatele.

14.Členové rady ligy a rada ligy

Rada ligy – rozhoduje o změnách pravidel, volbách soutěží.

Členy rady ligy jsou zástupci nejlepších 10 družstev mužů, nejlepších 3 družstev žen v minulém ročníku a 2 členové občanského sdružení Jihlavská OPEN liga v požárním útoku o.s..

Každé družstvo (resp. sbor) uvede před zahájením každého ročníku jednu konkrétní osobu, která ho bude zastupovat v radě ligy (zašle na e-mail předsedy rady jméno, tel. a kontaktní e-mail).

Před zahájením každého ročníku bude zveřejněna rada ligy pro daný ročník.

V případě, že má jeden sbor více družstev splňujících daná kritéria, má nárok na tomu odpovídající počet členů v radě ligy.

Rada mezi sebou volí předsedu rady ligy a dva místopředsedy, kteří budou ligu zastupovat navenek a rozhodovat v případě nerozhodného hlasování rady ligy.

15.Termíny soutěží a volba pořadatelů

Základní počet závodů je 10.

Každý rok proběhne zasedání rady ligy, na kterém může být odhlasována změna počtu závodů, a zároveň budou vybráni pořadatelé jednotlivých závodů.

Pořadatelé pro každý ročník zašlou žádost o pořádání před zasedáním ligy s uvedením dvou možných termínů pořádání. V případě, že bude více žadatelů než soutěží v daném ročníku, může rada požadovat prezentaci soutěží na zasedání, na základě které proběhne hlasování pro jednotlivé soutěže. Právo volit soutěže pro další ročník mají všichni členové rady ligy.

16.Soutěžící družstvo

V každém družstvu startuje max. 7 členů. V případě startu dvou družstev z jednoho sboru nastoupí při přípravě prvního družstva i družstvo druhé, které bude označeno hlavním rozhodčím.

Za soutěžní družstvo může nastoupit nejvýše jeden člen jiného kompletního (tedy sedmičlenného) družstva. Tato skutečnost musí být oznámena s uvedením konkrétního závodníka a družstva, k plnění požárního útoku nastoupí tento člen v dresu svého domovského družstva a nestává se členem družstva, do kterého je zapůjčen. Nahlašování půjčování závodníků v kategorii mužů bude probíhat po úvodním nástupu před zahájením celé soutěže a skončí startem prvního družstva. Družstva žen musí půjčené závodnice nahlásit nejpozději do 1,5 hodiny od zahájení soutěže, tedy do 14:30 hodin. Pokud družstvo žen, které si chce nahlásit půjčení závodnice, neučiní takto ihned po úvodním nástupu, je povinno samo vyhledat zástupce ligy, který vede evidenci půjčování závodníků.

V dané soutěži smí jeden soutěžící startovat maximálně ve dvou soutěžních družstvech.

Pokud si družstvo, kterému je udělena výjimka kvůli pozdnímu příjezdu, chce půjčit závodníka, nahlásí tuto skutečnost zástupci ligy nejpozději do začátku své přípravy na základně. Toto družstvo je povinno samo vyhledat zástupce ligy, který vede evidenci půjčování závodníků.

Pokud dojde při soutěžním pokusu ke zranění závodníka, který má v souladu s výše uvedeným nastoupit k dalšímu soutěžnímu pokusu, musí být tato skutečnost ohlášena radě ligy, která rozhodne o udělení výjimky. Družstvo (domovské nebo půjčující si), za které měl tento zraněný závodník nastoupit ke svému druhému soutěžnímu pokusu, je v případě udělení výjimky oprávněno půjčit si jiného závodníka. Tento závodník může být i z nekompletního (šestičlenného) družstva, avšak i nadále platí, že každý soutěžící může startovat maximálně ve dvou soutěžních družstvech. Domovské družstvo závodníka, který se zranil při předchozím soutěžním pokusu, je i nadále považováno za kompletní, a může poskytnout své závodníky dalším družstvům k zapůjčení.

Soutěžní družstvo může jednou za sezónu využít zvláštní výjimku, a sice půjčit si jednoho závodníka i z nekompletního (šestičlenného) družstva. Tato zvláštní výjimka má váhu jedné z výjimek z účasti na nástupu. Tzn. pokud družstvo využije výjimku na půjčení z nekompletního družstva, zbývají mu ještě dvě výjimky z účasti na nástupu.

Soutěžní družstvo může být vyloučeno pro nepřístojné a nesportovní chování vůči rozhodčím, pořadatelům, divákům, nebo jsou-li členové družstva pod vlivem alkoholu, zakázaných látek, za hrubé nebo záměrné porušení pravidel ligy.

Soutěžní družstvo žen musí být složeno výhradně z žen.

Všichni soutěžící se účastní soutěže na vlastní nebezpečí a zaplacení startovného se bere za potvrzení, že je s tímto družstvo seznámeno.

17.Přílohy:

  1. Jednotlivé závody pro rok 2015
  2. Rada ligy pro rok 2015
  3. Měřící přípravky a kalibry
  4. Povely při soutěžích JOL

 

Příloha 1: Jednotlivé závody pro rok 2015:

 

Datum

Místo

Kontakt

Jméno

Tel. číslo

E-mail

Ne 24.5.2015

Trnava

Martina Hnízdilová

774 131 938

marti.lehka@seznam.cz

Ne 14.6.2015

Horky

Karel Houzar

731 333 763

karel.houzar@email.cz

So 20.6.2015

Dolní Němčice

Vojtěch Pelikán

602 284 239

vojta.pelikan@seznam.cz

Ne 21.6.2015

Výčapy

Michal Svoboda

777 803 234

michalsvoboda19@seznam.cz

Ne 28.6.2015

Nevcehle

Anna Poukarová

608 569 580

anna.poukarova@seznam.cz

Ne 5.7.2015

Mladoňovice

Aleš Daňhel

721 279 169

AlesDanhel@seznam.cz

So 18.7.2015

Radotice

Radek Janda

721 239 469

derspi@seznam.cz

Ne 26.7.2015

Krasonice

Petr Pivonka

608 626 015

Ppivonka@seznam.cz

So 1.8.2015

Jakubov

Martin Dvořák

602 808 369

xxdvorak@seznam.cz

Ne 2.8.2015

Sedlejov

Milan Beneš

777 860 635

BenesMilan@seznam.cz

So 8.8.2015

Předín

Vlastimil Hons

728 650 655

velitel@sdhpredin.com

So 15.8.2015

Vranín

Drahoslav Bastl

605 259 847

drahos4525@gmail.com

So 5.9.2015

Stará Říše

Martin Šebesta

776 842 774

sdhstararise@seznam.cz

 

Začátky soutěží vždy v 13:00 hodin.
Příloha 2: Rada ligy pro rok 2015:

 

Kategorie

Jméno

Družstvo

Tel. číslo

E-mail

Muži

Marek Poláček

Oponešice

720 646 210

marrcou@seznam.cz

Pavel Kos

Olešná

777 630 840

pavel.kos@outlook.cz

Zdeněk Nerad

Sedlatice

728 298 420

z.nerad@centrum.cz

Aleš Daňhel - předseda

Mladoňovice

721 279 169

alesdanhel@seznam.cz

Michal Štumar

Boršov

732 147 016

michal.stumar@email.cz

Ondřej Lukeš

Čikov

732 605 982

o0.lukes@seznam.cz

Martin Dvořák

Jakubov

602 808 369

xxdvorak@seznam.cz

Vojtěch Pelikán

Dolní Němčice

602 284 239

vojta.pelikan@seznam.cz

David Müller

Stará Říše

722 912 118

Body212@seznam.cz

Martin Běhounek

Předín

723 709 544

hummer111@seznam.cz

 

 

 

 

 

Ženy

Denisa Lazárková

Boršov

737 468 843

denisa.lazarkova@email.cz

Pavlína Zvěřinová

Mladoňovice

720 286 112

PZ53@seznam.cz

Miroslava Kučerová

Olešná

720 192 494

kucerovaMir@seznam.cz

 

 

 

 

 

Sdružení

Milan Beneš

Sedlejov

777 860 635

benesmilan@seznam.cz

Petr Zerzánek

Pavlov

777 078 056

zerzanekp@seznam.cz

 

Příloha 3: Měřící přípravky a kalibry:

 

Přípravek

Držitel

Kontakt

Kalibr pro měření tuhosti terčů

SDH Předín, p. Hons

tel.: 728 650 655

 

 

Příloha 4: Povely při soutěžích JOL:

 

Přibližně deset minut před zahájením soutěže oznámit kdy a kde proběhne nástup k zahájení soutěže.

Velitel soutěže se postaví na místo, kde proběhne nástup, obrátí se směrem k soutěžícím a velí:

„SOUTĚŽÍCÍ NA MŮJ POVEL, KONČIT, POZOR, ZA MNOU PO DRUŽSTVECH V ŘAD NASTOUPIT“

Po tomto povelu se postaví směrem k divákům, levou ruku upaží a velitel prvního družstva nastoupí dva kroky za velitelem soutěže. Členové jeho družstva stojí za svým velitelem a ostatní družstva se stejným způsobem řadí vlevo.

Po nástupu několika družstev provede velitel soutěže obrat vlevo bok a dál řídí nástup. Pokyny předběžně rovná nástupový tvar, pobízí opozdilce k rychlejšímu nástupu. Po nástupu posledního družstva velitel dál velí:

„VYROVNAT“

Na tento povel dají soutěžící v první řadě levou ruku v bok, otočí hlavu vpravo a vyrovnají nástupový tvar. To znamená, že stojí v rovné řadě, těsně u ruky svého souseda. Členové prvního družstva, kteří stojí za svým velitelem, předpaží pravou ruku na rameno hasiče, který stojí před ním, tím jsou dány rozestupy jednotlivých řad.

Po vyrovnání velitel soutěže velí, v případě že nepodává hlášení:

„PŘÍMO HLEĎ, POHOV“

Následuje proslov starosty, představení rozhodčích, organizační pokyny k soutěži apod.

V případě, že podává hlášení např. starostovi sboru, či obce apod. velí:

„PŘÍMO HLEĎ, SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA VPRAVO HLEĎ“

Po tomto povelu předstoupí velitel soutěže před starostu, pravou rukou zdraví a podává hlášení:

„Pane starosto velitel soutěže Novák, soutěžní družstva nastoupila k zahájení soutěže“

Starosta odpoví:

„Děkuji, velte přímo hleď, pohov“

Velitel  odpoví:

„PROVEDU“

Otočí se k nastoupeným hasičům a velí:

„PŘÍMO HLEĎ, POHOV“

Následuje proslov starosty, představení rozhodčích, organizační pokyny k soutěži apod.

Ukončení nástupu před soutěží se provede povelem:

„SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA POZOR, K PLNĚNÍ DISCIPLÍNY ROZCHOD“

Při nástupu na vyhlášení výsledků a předání cen postupujeme stejně. Na závěr můžeme vložit pozdrav:

„SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA POZOR, DNEŠNÍ SOUTĚŽI NAZDAR“  nebo

                                                       „SDH ………………….... NAZDAR“  nebo

                                                       „JIHLAVSKÉ OPEN LIZE NAZDAR“ apod.

Na tento povel soutěžící odpoví:

„ZDAR“

Následně velitel soutěže poděkuje za účast, popřeje šťastnou cestu a velí:

„ROZCHOD“

Jednotlivé povely musí být přesné, pronesené rozhodným hlasem. Soutěžícím musí být jasné, kdo velí, proto se na začátku, nebo při změně velícího velí:

„NA MŮJ POVEL“

 

Nejenom dobré velení, ale i rychlé a přesné provedení povelů přispěje k vzornému vystupování hasičů na veřejnosti.