Bookmark and Share

Pravidla pro rok 2013

Vydáno dne 26. 04. 2013 (3210 x přečteno)

Pravidla Jihlavské OPEN ligy v p.ú. pro sezónu 2013.


I. NEJVYŠŠÍ ORGÁN SOUTĚŽÍ

 • Rada Jihlavské OPEN ligy je nejvyšším orgánem na soutěži, dále jen rada.

II. ÚČAST

 • Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí, na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy. Za přihlášku se považuje zaplacení startovného.

III. ROZSAH SOUTĚŽE

 • Soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději před zahájením soutěže při prezentaci (tedy do 12:45). Výjimku tvoří družstva žen, která musí být přítomna nejpozději do 1,5 hodiny od zahájení soutěže. Začátkem soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev na zahájení soutěže. (viz odst. IV.). V odůvodněných případech mohou přítomní členové rady ligy udělit výjimku a soutěžní družstva budou zařazena na konec startovní listiny. Výjimku lze udělit pouze týmům, které se řádně písemně nebo telefonicky omluví radě. Výjimku lze udělit maximálně 3x.
 • Startovné družstvo uhradí při prezentaci soutěže. Výše startovného může činit max. 150,- Kč na soutěžní družstvo.

IV. TERMÍNY A ZAČÁTKY SOUTĚŽÍ

 • Termíny soutěží se stanovují pomocí dohadovacího řízení a shody organizátorů na schůzi rady ligy před zahájením dalšího ročníku.
 • Začátky soutěží jsou stanoveny na 13:00 hod
 • Prezentace soutěžních družstev (tedy nahlášení se pořadateli a zaplacení startovného) proběhne nejpozději do 12:45.
 • Startovní pořadí je dáno pořadatelem po ukončení prezentace (12:45) a před zahájením prvního útoku. Toto pořadí platné pro danou soutěž bude vyvěšeno na viditelném a přístupném místě. Změna pořadí je pak možná pouze po vzájemné dohodě dvou družstev (výměna kus za kus), tuto výměnu jsou povinni oznámit pořadateli a hlavnímu rozhodčímu.
 • Soutěžní dny jsou soboty a neděle.

V. ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU

 • Dle platných pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnici požárního sportu SH ČMS a pravidel Jihlavské OPEN ligy pro rok 2013, na sklopné terče.

VI. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Stroj

 • Přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a klapkou. Stroj musí být vizuálně podobný schválenému typu, s výjimkami:
 • Hlava motoru libovolná – mimo originálních hlav motorů Škoda 1203 a TAZ 1500 je možné použít i alternativní díly.
 • Ovládání plynu libovolné mechanické na směšovacím zařízení na místě vyrobeném výrobcem.
 • Výfukové potrubí libovolné – musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním, místě, dle typu.
 • Na chladiči jsou povoleny demontovatelné úchyty na savice bez ostrých hran do max. výšky víčka chladiče. Hlavní rozhodčí má právo se přesvědčit o snímatelnosti těchto úchytů.
 • Použití volného klíče na chladiči je možné (součást výbavy).
 • Na nádrži smí být provedena pouze dekorativní (ochranná pokrývka) kopírující tvar nádrže bez výstupků.
 • Posouzení podobnosti stroje schválenému typu je plně v kompetenci rady ligy.

Sání

 • Savice - délka 2,5 m ± 0,1 m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm.
 • Koš s funkční klapkou, jejíž ovládání je umístěno vně pláště, vycházející ze schváleného typu. Na základě vystaveného dokladu o shodě je možné použít také plastový koš od firmy Flídr s.r.o. s typovým označením S-110 Turbo. Maximální světlost oka je 10 x 10 mm. Koš nemusí mít zuby pro případné utažení klíčem.
 • Koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení, savice nemusí být sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou, pokud se savice nedotkla hladiny.
 • Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje.
 • Podložka pod savice se může používat hladká, rovná, bez výřezů, o max. tloušťce 10 mm.
 • Mezikus u sacího vedení je povolen.

Útočné vedení

 • Plošné měření hadic dle dodaného jednotného přípravku. Hadice „C 42“ min. šířka 65 mm, hadice „B 65“ min. šířka 100 mm. Minimální délka hadic je 19 m.
 • Kontrolu šíře hadic může provést rozhodčí před provedením útoku, před položením hadic na základnu, nebo na přípravné základně.
 • Rozhodčí i soutěžící může požadovat druhé opravné měření šířky na libovolném místě hadice. Opravné měření šířky je možno požadovat do pěti minut po dokončení útoku.
 • Kontrola délky hadic proběhne ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo dva členové technické čety, v případě že nebudou k dispozici, přenesou členové soutěžního družstva ve spolupráci s rozhodčím.
 • Mezi ozuby půlspojek musí projít papír.
 • Rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky, bez ostrých hran.
 • Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,4 – 13 mm. Proudnice se může dotýkat země.
 • Závodník nesmí překročit čáru stříkání – čára je nedotknutelná.

Výstroj soutěžících

 • Na nástup před zahájením soutěže i k vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená družstva v minimálním počtu 4 členů. Ústroj jednotná – pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkový stejnokroj. Při vyhlašování výsledků vystoupí vždy 4 členové daného družstva v případě, že se umístili na bodovaných pozicích (tedy muži od 15. do 1. místa a ženy od 7. do 1.). Výjimka platí pro domácí sbor při pořádání soutěže.
 • K provedení požárního útoku jednotná ústroj přesahující kolena, tričko nemusí být zastrčené do kalhot.
 • Obuv pracovní nebo sportovní dle pravidel požárního sportu, tretry jsou povoleny bez omezení.
 • Opasek lehký, materiál opasku textilní nebo kožený.
 • Ochranná přilba odpovídající Pravidlům požárního sportu, přilba musí být již při přípravě základny na hlavě.

Jiná ustanovení:

 • Délka přípravy na základně bude určena dle počtu přihlášených družstev rozhodčím při zahájení soutěže (u mužů min. 3 min, max. 5 min, u žen min. 4 min, max. 5min.). Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a přístupu k ní a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Rozhodčí nevyzve družstvo k nástupu na základnu, není-li uvolněn přístup k ní.
 • V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.
 • Připravenost základny ke startu osvědčí rozhodčí zvednutím praporku nebo zvednutím ruky. Od tohoto momentu je zakázáno provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího. Svolení se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu.
 • Bylo-li družstvo po odchodu ze základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „Na místa připravte se …“, končí stanovený limitní čas na přípravu a jakékoliv překročení startovní čáry a návrat k základně od počátku tohoto povelu je bráno jako špatný start.
 • Stanovený časový limit na přípravu nesmí být překročen do vyzvání mužstva povelem „Na místa připravte se ...“ u prvního pokusu.
 • Za materiál použitý na soutěži plně odpovídá vysílající organizace.

VII. MĚŘENÍ ČASU

 • Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou.
 • Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa.
 • Časomíra musí být opatřena čitelnou světelnou tabulí se zobrazeným průběhem času do sražení druhého terče a následně s dosaženým časem.
 • V případě poruchy světelné tabule, bez vlivu na funkčnost časomíry, má jeden člen družstva právo ověřit konečný čas na displeji časomíry a soutěž může být dokončena bez světelné tabule.
 • Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu bude po dohodě s pořadatelem vloženo do startovní listiny.
 • Při selhání časomíry rozhodne rada ligy (rozhodnutí bude na základě min. poloviny přítomných členů rady ligy), zda se bude soutěž v dané kategorii opakovat, nebo se zruší a zda se bude započítávat do ligy. Toto platí i při opakované poruše časomíry.
 • V případě ukončení závodu po poruše časomíry delší než jedna hodina je v kompetenci pořadatele dále v soutěži pokračovat a dokončit soutěž, ale tento závod již nebude započítán do ligy.
 • Terče musí být vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu.
 • Terče musí mít překlápěcí mechanismus a k sražení terče nesmí dojít menší silou, než jaká je nastavena na kalibru pro terče. Každý pořadatel má možnost si kdykoliv vypůjčit kalibr od rady ligy a ověřit si svoje terče před soutěží. V případě, že na soutěži bude provedena kontrola terčů radou ligy a ty nevyhoví, rozhodne rada ligy na místě hlasováním, zda bude soutěž započítána.

VIII. STARTOVÁNÍ

 • Povely „NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE!“, „POZOR!“, výstřel. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.).
 • Startování musí být prováděno startovací pistolí.
 • Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou.

IX. VEDOUCÍ DRUŽSTVA

 • Označený vedoucí družstva (vesta) může stát poblíž soutěžního stroje a v případě nutnosti zasáhnout, avšak až po odstartování družstva. Tento zásah však vede k diskvalifikaci družstva. U družstev žen může vedoucí pomáhat při přípravě soutěžního stroje na základně, to znamená že nesmí chystat jiný materiál.

X. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ

 • Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení ligy takto:
   Umístění                  Kategorie
   Muži (body)    Ženy (body)
1. místo           20           10
2. místo           17            8
3. místo           15            6
4. místo           13            4
5. místo           11            3
6. místo           10            2
7. místo            9            1
8. místo            8            -
9. místo            7            -
10. místo            6            -
11. místo            5            -
12. místo            4            -
13. místo            3            -
14. místo            2            -
15. místo            1            - 
 • Při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků (výjimku povoluje rada ligy).
 • Podmínkou obdržení bodů je dokončení útoku dle pravidel (družstva, která útok nedokončí nebo budou diskvalifikována, body neobdrží).

XI. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ LIGY V POŽÁRNÍM ÚTOKU

 • Zpracování výsledků a celkové vyhodnocení provede rada ligy ihned po skončení poslední soutěže. Do celkového hodnocení se družstvu započítávají body z absolvovaných soutěží. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění.
 • Družstva na prvních třech místech v kategorii muži a ženy obdrží pohár za celkové umístění v lize. Družstvo na prvním místě v kategorii mužů a žen obdrží do ročního držení putovní pohár.
 • Družstvům, umístěným v celkovém pořadí ligy v kategorii muži na 1. - 8. místě a v kategorii ženy na 1. - 3. místě, bude rozdělena částka z konta občanského sdružení Jihlavská OPEN liga v následujícím poměru. V případě věcných cen od sponzorů provede rozdělení výbor sdružení adekvátně dle uvedených poměrů:
   Umístění                  Kategorie
     Muži (%)      Ženy (%)
1. místo           19           12
2. místo           15            9
3. místo           12            7
4. místo            9            -
5. místo            7            -
6. místo            5            -
7. místo            3            -
8. místo            2            -

XII. PRÁVA A POVINNOSTI RADY LIGY

 • Rada ligy je nejvyšším orgánem na soutěžích. Hlavní rozhodčí je podřízen radě ligy.

Práva

 • Rada má právo vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže. V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže nezajišťující její regulérnost má právo navrhnout zúčastněným družstvům anulovat závod před začátkem prvního útoku a nezapočítat případné výsledky do konečného pořadí ligy. Rada má právo za nedostatky, které nebyly odstraněny i přes upozornění pořadatele na tyto nedostatky, udělit pokutu do výše max. 500,-Kč před zahájením soutěže. Pokuta je splatná před zahájením soutěže do rukou členů rady ligy.

Povinnosti

 • Rada má povinnost před zahájením soutěže překontrolovat regulérnost soutěžní dráhy a splnění podmínek pro pořadatele jak jsou uvedeny v pravidlech. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady. Pro platné rozhodnutí rady je zapotřebí nadpoloviční většina z přítomných hlasů. Na závodech musí být přítomna nadpoloviční většina členů rady.
 • Rada předloží hodnocení soutěží v předchozím ročníku.
 • Rada zajistí vestu pro označení vedoucího družstva, která se bude předávat spolu s měřícími přípravky pořadatelům soutěží. Zajistí také panely a tiskoviny dodané sponzory ligy, popř. zajistí jejich rozeslání pořadatelům jednotlivých závodů. Překontroluje správnost výsledkové listiny na každé soutěži. Výsledky soutěží bude pravidelně zveřejňovat na internetu.

XIII. PODMÍNKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽE

 • Pořadatel je povinen: (následující formulace upraveny tak, aby odpovídaly dokončení věty „je povinen:“)
 • Přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena.
 • Dodržet rozměr terčů, tj. nástřiková deska (500 x 500 mm), průměr otvoru 50 mm, středící kruh o průměru v rozmezí 130 - 200 mm, výška středu otvoru nad zemí 1600 mm, barva desky a středícího kruhu ve vzájemném kontrastu.
 • Vyznačit čáru stříkání – výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 m.
 • Zajistit nádrž na vodu. Ta musí mít stěny vysoké 0,8 m, šířku min. 0,9 m a nejmenší obsah vody 1000 l, kraje musí být bez ostrých hran, nádrž bez uší a madel. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny.
 • Vyznačit na soutěžní dráze 18 m úseky pro muže a 17,5 m pro ženy měřené od čáry stříkání značkami. Jiné značky než značky dodané pořadatelem nejsou na dráze přípustné.
 • Vyznačit místo pro měření délky hadic.
 • Dodržet přestávku mezi kategoriemi – maximálně 15 minut, zahájit vyhlašování výsledku maximálně do 20 minut po skončení posledního útoku.
 • Uhradit poplatek ve výši 50 Kč za každé přihlášené družstvo do 14 dnů od skončení soutěže na účet OPEN ligy nebo zaplatit hotově přímo na soutěži zástupci rady OPEN ligy.
 • Vyplatit v hotovosti na cenách minimálně tyto částky:
   Umístění                   Kategorie
     Muži (Kč)      Ženy (Kč)
1. místo          800          600
2. místo          600          400
3. místo          400          200
4. místo          300            -
5. místo          200            -
6. místo          100            -
 • Udělit soutěžním družstvům na 1. - 3.místě v obou kategoriích pamětní věcnou cenu (ne listina) s uvedením názvu soutěže, místa konání, ročníku, kategorie a umístění takto:

     ..... . místo

     Název soutěže.......... (např. O pohár SDH ....., Memoriál .....) ..... .ročník

     Jihlavská OPEN liga v p.ú. 2013 - 6. ročník

 • Předat radě ligy výsledkovou listinu a zaslat ji e-mailem na zerzanekp@seznam.cz a alesdanhel@seznam.cz.
 • Zajistit instalaci reklam dodaných radou ligy od případných sponzorů ligy.
 • Na pozvánkách na soutěž uvádět, že se jedná o soutěž zařazenou do Jihlavské ligy OPEN v PÚ 2013 a uvádět jména či loga případných sponzorů ligy.
 • Zajistit stejné podmínky v prostoru kolem základny po celý průběh soutěže, tak aby byla zajištěna regulérnost soutěže (doporučuje se betonová, případně asfaltová základna).
 • Zajistit tabuli s průběžnými výsledky během soutěže.
 • Pojistit soutěž jako sportovní akci.
 • Zajistit základnu pro provedení útoku krytou ze všech stran.
 • Točit na soutěži výhradně pivo generálního sponzora OPEN ligy – Jihlavský pivovar Ježek.
 • Zveřejnit min. 1 týden a maximálně 2 týdny před soutěží startovní listinu na internetu a to výhradně na stránkách http://www.firesport.eu.
 • Zajistit min. 2 rozhodčí na soutěž, zveřejnit na pozvánkách logo sponzorů ligy.
 • Pořadatel může uspořádat druhé kolo o další ceny, výše uvedené ceny (finanční a pamětní věcné) musí být uděleny za 1. kolo.
 • Přidělování cen nad rámec požadavku je plně v kompetenci pořadatele.

XIV. ČLENOVÉ RADY LIGY A RADA LIGY

 • Rada ligy – rozhoduje o změnách pravidel, volbách soutěží.
 • Členy rady ligy jsou zástupci nejlepších 10 družstev mužů, nejlepších 3 družstev žen v minulém ročníku a 2 členové občanského sdružení Jihlavská OPEN liga v požárním útoku o.s..
 • Každé družstvo (resp. sbor) uvede před zahájením každého ročníku jednu konkrétní osobu, která ho bude zastupovat v radě ligy (zašle na e-mail předsedy rady jméno, tel. a kontaktní e-mail).
 • Před zahájením každého ročníku bude zveřejněna rada ligy pro daný ročník.
 • V případě, že má jeden sbor více družstev splňujících daná kritéria, má nárok na tomu odpovídající počet členů v radě ligy.
 • Rada mezi sebou volí předsedu rady ligy a dva místopředsedy, kteří budou ligu zastupovat navenek a rozhodovat v případě nerozhodného hlasovaní rady ligy.

XV. TERMÍNY SOUTĚŽÍ A VOLBA POŘADATELŮ

 • Základní počet závodů je 10.
 • Každý rok proběhne zasedání rady ligy, na kterém může být odhlasována změna počtu závodů, a zároveň budou vybráni pořadatelé jednotlivých závodů.
 • Pořadatelé pro každý ročník zašlou žádost o pořádání před zasedáním ligy s uvedením dvou možných termínů pořádání. V případě, že bude více žadatelů než soutěží v daném ročníku, může rada požadovat prezentaci soutěží na zasedání, na základě které proběhne hlasování pro jednotlivé soutěže. Právo volit soutěže pro další ročník mají všichni členové rady ligy.

XVI. SOUTĚŽÍCÍ DRUŽSTVO

 • V každém družstvu startuje max. 7 členů. V případě startu dvou družstev z jednoho sboru nastoupí při přípravě prvního družstva i družstvo druhé, které bude označeno hlavním rozhodčím.
 • Za soutěžní družstvo může nastoupit nejvýše jeden člen jiného kompletního (tedy sedmičlenného) družstva. Tato skutečnost musí být oznámena na poradě velitelů před soutěží, s uvedením konkrétního závodníka a družstva, k plnění požárního útoku nastoupí tento člen v dresu svého domovského družstva a nestává se členem družstva, do kterého je zapůjčen. V dané soutěži smí jeden soutěžící startovat maximálně ve dvou soutěžních družstvech.
 • Může být vyloučeno pro nepřístojné a nesportovní chování vůči rozhodčím, pořadatelům, divákům, nebo jsou-li členové družstva pod vlivem alkoholu, zakázaných látek, za hrubé nebo záměrné porušení pravidel ligy.
 • Soutěžní družstvo žen musí být složeno výhradně z žen.
 • Všichni soutěžící se účastní soutěže na vlastní nebezpečí a zaplacení startovného se bere za potvrzení, že je s tímto družstvo seznámeno.

XVII. PŘÍLOHY

Příloha 1: Jednotlivé závody pro rok 2013:

Datum

Místo

Kontakt

1. 6. 2013

Dolní Němčice

Vojtěch Pelikán, 602 284 239

15. 6. 2013

Stará Říše

Martin Šebesta, 776 842 774

16. 6. 2013

Horky

Karel Houzar, 731 333 763

23. 6. 2013

Nevcehle

Jaroslav Poukar, 608 547 704

6. 7. 2013

Radotice

Radek Janda, 721 239 469

7. 7. 2013

Mladoňovice

Aleš Daňhel, 721 279 169

20. 7. 2013

Krasonice

Petr Pivonka, 608 626 015

3. 8. 2013

Jakubov

Martin Dvořák, 602 808 369

4. 8. 2013

Sedlejov

Milan Beneš, 777 860 635

10. 8. 2013

Předín

Vlastimil Hons, 728 650 655

18. 8. 2013

Pavlov

Petr Zerzánek, 777 078 056

24. 8. 2013

Vranín

Drahoslav Bastl, 605 259 847

Začátky soutěží vždy v 13:00 hodin.

 

Příloha 2: Rada ligy pro rok 2013:

Jméno

SDH

Kontakt

Aleš Daňhel - předseda

Mladoňovice

alesdanhel@seznam.cz

Martin Dvořák - místopředseda

Jakubov

xxdvorak@seznam.cz

Martina Lehká - místopředseda

Trnava

marti.lehka@seznam.cz

          -

Sedlatice

               -

Vojtěch Pelikán

Dolní Němčice

vojta.pelikan@seznam.cz

Martin Šebesta

Stará Říše

sdhstararise@seznam.cz

Radek Kříž

Krasonice

radekkriz2@seznam.cz

Petr Novák

Želetava

peno@post.cz

Vlastimil Hons

Předín

velitel@sdhpredin.com

Jan Pech

Boršov

honza.jihlava@email.cz

Milan Horák

Sedlejov

Martin9310@seznam.cz

Anna Poukarová

Nevcehle

anna.poukarova@seznam.cz

Ladislava Kličková

Předín

klickova.l@seznam.cz

Milan Beneš

Sedlejov

benesmilan@seznam.cz

Petr Zerzánek

Pavlov

zerzanekp@seznam.cz

 

Příloha 3: Měřící přípravky a kalibry: 

Přípravek

Držitel

Kontakt

Kalibr pro měření tuhosti terčů

SDH Předín, p. Hons

tel.: 728 650 655

 

Příloha 4: Povely při soutěžích JOL:

 • Přibližně deset minut před zahájením soutěže oznámit kdy a kde proběhne nástup k zahájení soutěže.
 • Velitel soutěže se postaví na místo, kde proběhne nástup, obrátí se směrem k soutěžícím a velí:

„SOUTĚŽÍCÍ NA MŮJ POVEL, KONČIT, POZOR, ZA MNOU PO DRUŽSTVECH V ŘAD NASTOUPIT“

 • Po tomto povelu se postaví směrem k divákům, levou ruku upaží a velitel prvního družstva nastoupí dva kroky za velitelem soutěže. Členové jeho družstva stojí za svým velitelem a ostatní družstva se stejným způsobem řadí vlevo.
 • Po nástupu několika družstev provede velitel soutěže obrat vlevo bok a dál řídí nástup. Pokyny předběžně rovná nástupový tvar, pobízí opozdilce k rychlejšímu nástupu. Po nástupu posledního družstva velitel dál velí:

„VYROVNAT“

 • Na tento povel dají soutěžící v první řadě levou ruku v bok, otočí hlavu vpravo a vyrovnají nástupový tvar. To znamená, že stojí v rovné řadě, těsně u ruky svého souseda. Členové prvního družstva, kteří stojí za svým velitelem, předpaží pravou ruku na rameno hasiče, který stojí před ním, tím jsou dány rozestupy jednotlivých řad.
 • Po vyrovnání velitel soutěže velí, v případě že nepodává hlášení:

„PŘÍMO HLEĎ, POHOV“

 • Následuje proslov starosty, představení rozhodčích, organizační pokyny k soutěži apod.
 • V případě, že podává hlášení např. starostovi sboru, či obce apod. velí:

„PŘÍMO HLEĎ, SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA VPRAVO HLEĎ“

 • Po tomto povelu předstoupí velitel soutěže před starostu, pravou rukou zdraví a podává hlášení:

„Pane starosto velitel soutěže Novák, soutěžní družstva nastoupila k zahájení soutěže“

 • Starosta odpoví:

„Děkuji, velte přímo hleď, pohov“

 • Velitel  odpoví:

„PROVEDU“

 • Otočí se k nastoupeným hasičům a velí:

„PŘÍMO HLEĎ, POHOV“

 • Následuje proslov starosty, představení rozhodčích, organizační pokyny k soutěži apod.
 • Ukončení nástupu před soutěží se provede povelem:

„SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA POZOR, K PLNĚNÍ DISCIPLÍNY ROZCHOD“

 • Při nástupu na vyhlášení výsledků a předání cen postupujeme stejně. Na závěr můžeme vložit pozdrav:

„SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA POZOR, DNEŠNÍ SOUTĚŽI NAZDAR“  nebo

                                           „SDH ………………….... NAZDAR“  nebo

                                                         „JIHLAVSKÉ OPEN LIZE NAZDAR“ apod.

 • Na tento povel soutěžící odpoví:

„ZDAR“

 • Následně velitel soutěže poděkuje za účast, popřeje šťastnou cestu a velí:

„ROZCHOD“

 • Jednotlivé povely musí být přesné, pronesené rozhodným hlasem. Soutěžícím musí být jasné, kdo velí, proto se na začátku, nebo při změně velícího velí:

„NA MŮJ POVEL“

 

Nejenom dobré velení, ale i rychlé a přesné provedení povelů přispěje k vzornému vystupování hasičů na veřejnosti.