Bookmark and Share

Pravidla pro rok 2012

Vydáno dne 20. 06. 2012 (2925 x přečteno)


 


Jihlavská OPEN liga v požárním útoku 2012

 

I. NEJVYŠŠÍ ORGÁN SOUTĚŽÍ

 • Rada Jihlavské OPEN ligy je nejvyšším orgánem na soutěži, dále jen rada.

II. ÚČAST

 • Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí, na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy. Za přihlášku se považuje zaplacení startovného.

III. ROZSAH SOUTĚŽE

 • Soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději před zahájením soutěže při prezentaci (tedy do 12:45 hodin). Výjimku tvoří družstva žen, která musí být přítomna nejpozději do 1,5 hodiny od zahájení soutěže. Začátkem soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev na zahájení soutěže (viz. Odst. IV.). V odůvodněných případech mohou přítomní členové rady ligy udělit výjimku a soutěžní družstva budou zařazena na konec startovní listiny. Výjimku lze udělit pouze týmům, které se řádně písemně nebo telefonicky omluví radě. Výjimku lze udělit maximálně 3 x.
 • Startovné družstvo uhradí při prezentaci soutěže. Výše startovného může činit max. 150,- Kč na soutěžní družstvo.

IV. TERMÍNY A ZAČÁTKY SOUTĚŽÍ

 • Termíny soutěží se stanovují pomocí dohadovacího řízení a shody organizátorů na schůzi rady ligy před zahájením dalšího ročníku.
 • Začátky soutěží jsou stanoveny na 13:00 hodin.
 • Prezentace soutěžních družstev (tedy nahlášení se pořadateli a zaplacení startovného) je nejpozději do 12.45.
 • Startovní pořadí je dáno pořadatelem po ukončení placení startovného (12:45 hodin), a před zahájením prvního útoku. Toto pořadí, platné pro danou soutěž,bude vyvěšeno na viditelném a přístupném místě. Změna pořadí je pak možná pouze po vzájemné dohodě 2 družstev (výměna kus za kus), tuto výměnu jsou povinni oznámit pořadateli a rozhodčímu.
 • Soutěžní dny jsou soboty a neděle.

V. ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU

 • Dle platných pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnici požárního sportu SH ČMS a pravidel Jihlavské OPEN ligy pro rok 2012, na sklopné terče.

VI. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Stroj

přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a klapkou schváleného typu. Kombinace motorů a čerpadel není možná! Stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu, s vyjímkami:

 • ovládání plynu libovolné mechanické na směšovacím zařízení na místě vyrobeném výrobcem,
 • výfukové potrubí libovolné – musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě, dle typu,
 • na chladiči nesmí být provedeny žádné úpravy (výbrusy, návarky, jakékoliv pokrývky a úpravy) Použití volného klíče na chladiči je možné (součást výbavy). Na nádrži smí být provedena pouze dekorativní (ochranná pokrývka) kopírující tvar nádrže bez výstupků.

Sání

 • Savice - délka 2,5 m +/- 0,1 m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm.
 • Koš s funkční klapkou, jejíž ovládání je umístěno vně pláště, vycházejícího ze schváleného typu. Na základě vystaveného dokladu o shodě je možné použít také plastový koš od firmy Flídr s.r.o. s typovým označením S-110 Turbo. Maximální světlost oka je 10 x 10 mm. Koš nemusí mít zuby pro případné utažení klíčem.
 • Koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, po kter&´m následuje spojení sacího vedení, savice nemusí být sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou, pokud se savice nedotkla její hladiny.
 • Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje.
 • Podložka pod savice se může používat hladká, rovná, bez výřezů, o max. tloušťce 10 mm.
 • Mezikus u sacího vedení je povolen.

Útočné vedení

 • Plošné měření hadic dle dodaného jednotného přípravku. Hadice „C 42“ min. šířka 65 mm, hadice „B 65“ min. šířka 100 mm. Délka hadic 20 m s tolerancí +/-1 metr.
 • Kontrolu šíře hadic může provést rozhodčí před provedením útoku, před položením hadic na základnu, nebo na přípravné základně.
 • Rozhodčí i soutěžící může požadovat druhé opravné měření šířky na libovolném místě hadice. Opravné měření šířky je možno požadovat do pěti minut po dokončení útoku.
 • Kontrola délky hadic ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo dva členové technické čety, v případě, že nebudou k dispozici, přenesou členové soutěžního družstva ve spolupráci s rozhodčím.
 • Mezi ozuby půlspojek musí projít papír.
 • Rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky, bez ostrých hran.
 • Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,4-13 mm. Proudnice se může dotýkat země.
 • Závodník nesmí překročit čáru stříkání – čára je nedotknutelná.

Výstroj soutěžících

 • na nástup před zahájením soutěže i k vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená družstva v minimálním počtu 4 členů. Ústroj jednotná – pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkový stejnokroj. Při vyhlašování výsledků vystoupí vždy 4 členové daného družstva v případě, že se umístili na bodovaných pozicích (tedy muži od 15. do 1. místa a ženy od 7. do 1.) Výjimka platí pro domácí sbor při pořádání soutěže.
 • K provedení požárního útoku jednotná ústroj přesahující kolena, tričko nemusí být zastrčené do kalhot
 • Obuv pracovní nebo sportovní dle pravidel požárního sportu, tretry jsou povolené bez omezení.
 • Opasek lehký, materiál opasku textilní nebo kožený.
 • Ochranná přilba odpovídající Pravidlům požárního sportu, přilba musí být již při přípravě základny na hlavě.

Jiná ustanovení:

 • Délka přípravy na základně dle počtu přihlášených družstev bude určena rozhodčím při zahájení soutěže (u mužů min. 3 min, max. 5 min, u žen min. 4 min, max. 5min). Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a přístupu k ní a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li uvolněn přístup k ní.
 • V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.
 • Připravenost základny ke startu osvědčí rozhodčí zvednutím praporku nebo zvednutím ruky. Od tohoto momentu je zakázáno provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího. Svolení se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu.
 • Bylo-li družstvo po odchodu ze základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „Na místa, připravte se …„ končí stanovený limitní čas na přípravu a jakékoliv překročení startovní čáry a návrat k základně od počátku tohoto povelu je bráno jako špatný start.
 • Stanovený časový limit na přípravu nesmí být překročen do vyzvání mužstva povelem „Na místa, připravte se...“ u prvního pokusu.
 • Za materiál použitý na soutěži plně odpovídá vysílající organizace.


VII. MĚŘENÍ ČASU

 • Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou.
 • Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa.
 • v případě že nebude časomíra opatřena světelnou tabulí, má jeden člen družstva právo ověřit konečný čas na displeji časomíry
 • Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu bude po dohodě s pořadatelem vloženo do startovní listiny.
 • Při selhání časomíry rozhodne rada ligy (rozhodnutí bude na základě min. poloviny přítomných členů rady ligy) zda se bude soutěž v dané kategorii opakovat, nebo se zruší a zda se bude započítávat do ligy. Toto platí i při opakované poruše časomíry.
 • V případě ukončení závodu po poruše časomíry delší než jedna hodina je v kompetenci pořadatele dále v soutěži pokračovat a dokončit soutěž, ale tento závod již nebude započítán do ligy.
 • Terče musí být vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu.
 • Terče musí mít překlápěcí mechanismus a k sražení terče nesmí dojít menší silou, než jaká je nastavena na kalibru pro terče. Každý pořadatel má možnost si kdykoliv vypůjčit kalibr od rady ligy a ověřit si svoje terče před soutěží. V případě, že na soutěží bude provedena kontrola terčů radou ligy a ty nevyhoví, rozhodne rady ligy na místě hlasováním, zda bude soutěž započítána.

VIII. STARTOVÁNÍ

 • Povely „NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE!“. „POZOR!“, výstřel. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.).
 • Startování musí být prováděno startovací pistolí.
 • Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou.


IX. VEDOUCÍ DRUŽSTVA

 • Označený vedoucí družstva (vesta) může stát poblíž soutěžního stroje a v případě nutnosti zasáhnout, avšak až po odstartování družstva. Tento zásah však vede k diskvalifikaci družstva. U družstev žen může vedoucí pomáhat při přípravě soutěžního stroje na základně, to znamená, že nesmí chystat jiný materiál.


X. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ

 • Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení ligy takto:

 

Umístění Kategorie
Muži (body) Ženy (body)
1. místo 20 10
2. místo 17 8
3. místo 15 6
4. místo 13 4
5. místo 11 3
6. místo 10 2
7. místo 9 1
8. místo 8 0
9. místo 7 0
10. místo 6 0
11. místo 5 0
12. místo 4 0
13. místo 3 0
14. místo 2 0
15. místo 1 0

 

 • Při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků (výjimku povoluje rada ligy).
 • Podmínkou obdržení bodů je dokončení útoku dle pravidel (družstva, která útok nedokončí nebo budou diskvalifikována, body neobdrží).


XI. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ LIGY V POŽÁRNÍM ÚTOKU

 • Zpracování výsledků a celkové vyhodnocení provede rada ligy ihned po skončení poslední soutěže. Do celkového hodnocení se družstvu započítávají body z absolvovaných soutěží. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění.
 • Družstva na prvních třech místech v kategorii muži a ženy obdrží pohár za celkové umístění v lize. Družstvo na prvním místě v kategorii mužů a žen obdrží do ročního držení putovní pohár.
 • Družstvům umístěným v celkovém pořadí ligy v kategorii muži na 1. - 8. místě a v kategorii ženy na 1. - 3. místě bude rozdělena částka z konta občanského sdružení Jihlavská OPEN liga v následujícím poměru. V případě věcných cen od sponzorů provede rozdělení výbor sdružení adekvátně dle uvedených poměrů.

 

Umístění Odměna
Muži (%) Ženy (%)
1. místo 19 12
2. místo 15 9
3. místo 12 7
4. místo 9 0
5. místo 7 0
6. místo 5 0
7. místo 3 0
8. místo 2 0


XII. PRÁVA A POVINNOSTI RADY LIGY

 • Rada ligy je nejvyšším orgánem na soutěžích. Hlavní rozhodčí je podřízen radě ligy.


Práva

 • Rada má právo vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže. V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže nezajišťující její regulérnost má právo navrhnout zúčastněným družstvům anulovat závod před začátkem prvního útoku a nezapočítat případné výsledky do konečného pořadí ligy. Rada má právo za nedostatky, které nebyly odstraněny i přes upozornění pořadatele na tyto nedostatky, udělit pokutu do výše max. 500,-Kč před zahájením soutěže. Pokuta je splatná před zahájením soutěže do rukou členů ligy.


Povinnosti

 • Rada má povinnost před zahájením soutěže překontrolovat regulérnost soutěžní dráhy a splnění podmínek pro pořadatele jak jsou uvedeny v pravidlech. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady. Pro platné rozhodnutí rady je zapotřebí nadpoloviční většina z přítomných hlasů. Na závodech musí být přítomna nadpoloviční většina členů rady.
 • Rada předloží hodnocení soutěží v předchozím ročníku.
 • Rada zakoupí vestu pro označení vedoucího družstva, která se bude předávat spolu s měřícími kleštěmi pořadatelům soutěží. Zajistí také panely a tiskoviny dodané sponzory extraligy, popř. zajistí jejich rozeslání pořadatelům jednotlivých závodů. Překontroluje správnost výsledkové listiny na každé soutěži a svým podpisem potvrdí její platnost. Zhotoví zápis o průběhu soutěže a její zhodnocení. Výsledky soutěží bude pravidelně zasílat ke zveřejnění v Hasičských novinách a na internetu.

XIII. PODMÍNKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽE

 • Pořadatel je povinnen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena.
 • Dodržení rozměrů terčů, tj. nástřiková deska (500 x 500 mm), průměr otvoru 50 mm, středící kruh o průměru 150 mm, výška středu otvoru nad zemí 1600 mm, barva desky a středícího kruhu ve vzájemném kontrastu.
 • Čára stříkání – výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 m.
 • Nádrž na vodu musí mít stěny vysoké 0,8 m, šířku min. 0,9 m a nejmenší obsah vody 1000 l, kraje musí být bez ostrých hran, nádrž bez uší a madel. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny.
 • Vyznačit na soutěžní dráze 18-ti metrové úseky pro muže a 17,5m pro ženy měřené od čáry stříkání značkami dodanými radou ligy. Jiné značky než značky dodané pořadatelem nejsou na dráze přípustné.
 • Vyznačit místo pro měření délky hadic.
 • Dodržet přestávku mezi kategoriemi – maximálně 15 minut, zahájit vyhlašování výsledku maximálně do 20 minut po skončení posledního útoku.
 • Pořadatel je povinnen uhradit poplatek ve výši 50 Kč za každé přihlášené družstvo do 14 dnů od skončení soutěže na účet ………………………………, nebo zaplatit hotově přímo na soutěži zástupci rady OPEN ligy.
 • Vyplatit v hotovosti na cenách minimálně tyto částky:

 

  Kategorie
Umístění Muži (Kč) Ženy (Kč)
1. místo 800 600
2. místo 600 400
3. místo 400 200
4. místo 300  
5. místo 200  
6. místo 100  

 

 • Soutěžním družstvům na 1-3.místě , v obou kategoriích, musí být udělená pamětní věcná cena (ne listina) s uvedením názvu soutěže, místa konání, ročníku, kategorie a umístění takto:

………… . místo

Název soutěže……………….. ( např. O pohár SDH…. Memoriál…… )… ročník

Jihlavská OPEN liga v p.ú. 2012 - 5. ročník

 • Pořadatel může uspořádat druhé kolo o další ceny, výše uvedené ceny (finanční a pamětní věcné) musí být uděleny za 1. kolo.
 • Přidělování cen nad rámec požadavku je plně v kompetenci pořadatele.
 • Předat radě ligy výsledkovou listinu a zaslat ji mailem na : zerzanekp@seznam.cz, standaaugustin@seznam.cz
 • Zajisti instalaci reklam dodaných radou ligy od případných sponzorů ligy
 • Na pozvánkách na soutěž uvádět že se jedná o soutěž zařazenou do Jihlavské ligy OPEN v PÚ 2012 a uvádět jména případných sponzorů ligy.
 • Pořadatel je povinen zajistit stejné podmínky v prostoru kolem základny po celý průběh soutěže, tak aby byla zajištěna regulérnost soutěže (doporučuje se betonová, případně asfaltová základna)
 • Zajistí tabuli s průběžnými výsledky během soutěže
 • Pořadatel je povinen pojistit soutěž jako sportovní akci.
 • Základna pro provedení útoku musí být krytá ze všech stran.

XIV. ČLENOVÉ RADY LIGY A RADA LIGY

 • Rada ligy – rozhoduje o změnách pravidel, volbách soutěží.
 • Členem rady ligy jsou: nejlepších 10 družstev mužů, nejlepší 3 družstva žen v minulém ročníku a 2 členové občanského sdružení Jihlavské OPEN ligy.
 • Každé družstvo (resp. sbor) uvede před zahájením každého ročníku jednu konkrétní osobu která ho bude zastupovat v radě ligy (zašle na email ligy jméno, tel, a kontaktní e-mail)
 • Před zahájením každého ročníku bude zveřejněna rada ligy pro daný ročník.
 • V případě že má družstvo jednoho sboru více družstev splňující dané kritéria má nárok na tomu odpovídající počet členů.
 • Mezi sebou volí předsedu rady ligy a dva místopředsedy, kteří budou ligu zastupovat navenek a rozhodovat v případě nerozhodného hlasovaní rady ligy.

XV. TERMÍNY SOUTĚŽÍ A VOLBA POŘADATELŮ

 • Základní počet závodů je 10.
 • Každý rok proběhne zasedání rady ligy na kterém může být odhlasována změna počtu závodů a zároveň budou vybráni pořadatelé jednotlivých závodů.
 • Pořadatelé pro každý ročník zašlou žádost o pořádání před zasedáním ligy s uvedením dvou možných termínů pořádání. V případě že bude více žadatelů než soutěží v daném ročníku, může rada požadovat prezentaci soutěží na zasedání, na základě které proběhne hlasování pro jednotlivé soutěže. Právo volit soutěže pro další ročník mají všichni členové rady ligy.

XVI. SOUTĚŽÍCÍ DRUŽSTVO

 • V každém družstvu startuje max. 7 členů. V případě startu dvou družstev z jednoho sboru nastoupí při přípravě prvního družstva i družstvo druhé, které bude označeno hlavním rozhodčím.
 • Za soutěžní družstvo může nastoupit nejvýše jeden člen jiného kompletního(tedy sedmi členného) družstva.Tato skutečnost musí být oznámena na poradě velitelů před soutěží, s uvedením konkrétního závodníka a družstva, k plnění požárního útoku nastoupí tento člen v dresu svého domovského družstva. V dané soutěži smí jeden soutěžící startovat maximálně ve dvou soutěžních družstev
 • může být vyloučeno pro nepřístojné a nesportovní chování vůči rozhodčím, pořadatelům, divákům, nebo jsou–li členové družstva pod vlivem alkoholu, zakázaných látek, za hrubé nebo záměrné porušení pravidel ligy
 • soutěžní družstvo žen musí být složeno výhradně z žen
 • Všichni soutěžící se účastní soutěže na vlastní nebezpečí a zaplacení startovného se bere za potvrzení, že je s tímto družstvo seznámeno.